Ebu Davud ve Nesai‘den gelen bir başka rivayette şöyle buyrulur:

“Şehirlinin köylü adına satış yapması yasaktır, şehirli köylünün kardeşi veya babası bile olsa.”

Ebu Davud‘un Hz. Enes’ten (ra) yaptığı bir başka rivayet şu ziyadeyi ihtiva eder: Şöyle denirdi: “Şehirli köylü yerine satmasın.”

Bu özlü, cami bir sözdür:  “Şehirli köylü için hiçbir şey satmasın, köylü adına satın da almasın.” demektir.

Burada, şehirlinin köylünün yerine satması da, onun adına satın alması da yasaklanmaktadır.

Şehirlinin köylü adına alış-veriş yapmasının yasaklanması ücret mukabilinde yapması durumuyla ilgilidir. Buna simsarlık denir. Simsarlık değil de, yardım olsun diye köylü adına şehirlinin yapacağı alış-veriş muâmelesi yardım yerine geçer.

Hanefîler, taraflardan biri zarar görmediği takdirde şehirlinin köylü adına alım-satımda bulunabileceğine hükmederler.

Enes Bin Malik
Kütüb-i SitteKonu: Alım-Satımda Caiz Olmayan Şeyler Hakkında / Fasıl: Bey’u’l-Garar Ve Diğerleri Hakkında / Hadis No: 289.

Ravi Hakkında