İbnu Ömer (r.a.) anlatıyor:

Biz Hz. Peygamber (sav)’e kulak vermek ve itaat etmek şartıyla biat ederken “Gücünüzün yettiği şeylerde” diyordu.

Buhari, Ahkam 42; Müslim, İmaret 90, (1867); Nesai, Bey’at 18, (7, 148); Tirmizi, Siyer 37, (1597); Muvatta, Bey’at 1, (2, 982); İbnu Mace, Cihad 43, (2874)
İbnu Ömer
Kütüb-i Sitte / Fasıl: İman ve İslamın Hükümleri / Konu: Biat Ahkamı / Hadis No: 42

Ravi Hakkında