(Hadis-i Şerif [1774])

İbnu Abbas (radıyallahu anhüma) anlatıyor: “Resûlullah (aleyhissalatu vesselam) buyurdular ki: “Haberiniz olsun, ben rükü ue secde halinde Kur’an okumaktan men edildim. Öyleyse rüküda Rabb Teala’yı tazim edin, secdede ise dua etmeye gayret edin, (zira secdede iken yaptığınız dua) icabet edilmeye Iayıktır.”

Devamını Oku

(Hadis-i Şerif [1775])

Ebu Hüreyre (radıyallahu anh) hazretleri anlatıyor: “Resûlullah (aleyhissalatu vesselam), secdelerinde şunları söylerdi: “Allahümmağfirli zenbi küllehu, dıkkahu ve cüllehu, evvelehu ve ahirehu, sırrahu ve alaniyyetehu. (Allahım! Büyük-küçük birinci sonuncu, gizli-açik, bütün günahlarımı mağfiret buyur. “

Devamını Oku

(Hadis-i Şerif [1776])

Hz. Aişe (radıyallahu anha) anlatıyor: “Resullulah (aleyhissalatu vesselam) rüküsunda ve secdelerinde şu duayı çokca okurdu: “Sübhanekallahümme Rabbena ve bi-hamdike, Allahümmağfirli. (Allah’ım, seni takdis ve tenzih ederim. Rabbimiz! Takdisimiz hamdinledir. Ey Allahım, beni mağfiret et.)” Bu duayı okumakla Kur’an’a yani Kur’an’ın: “Rabbini hamd ile tesbih et” (Nasr 3) ayetineuyuyordu.” Müslim, Ebu Davud ve Nesai‘de gelen bir […]

Devamını Oku

(Hadis-i Şerif [1777])

Muvatta, Tirmizi ve Ebu Davud‘un bir rivayetinde şöyle denir: “Resûlullah (aleyhissalatu vesselam)’ı yatakta kaybettim ve araştırdım, derken elim ayağının altına rastladı. Secdede idi ve: “Allahümme inni eüzu bi-rızake min sahtike ve eüzu bi-muafatike min ukübetike ve eüzu bike minke La uhsi senaen aleyke. Ente kema esneyte ala nefsike. (Allahım! Senin rızanı şefaatçi kılarak öfkenden sana […]

Devamını Oku

(Hadis-i Şerif [1778])

İbnu Mes’ud (radıyallahu anh) anlatıyor: “Resûlullah (aleyhissalatu vesselam) buyurdular ki: “Sizden biri rükü edince üç kere “Sübhane rabbiyel azim (Büyük Rabbim (her çeşit kusurdan) münezzehdir” desin. Bu, en az miktardir. Secde yapınca da üç kere “Sübhane Rabbiye’l a’la (Ulu Rabbim (her çeşit kusurdan) münezzehdir” desin. Bu da en az miktardır.”

Devamını Oku

(Hadis-i Şerif [1779])

Hz. Cabir (radıyallahu anh) anlatıyor: “Resûlullah (aleyhissalatu vesselam), rükü yaptığı zaman: “AIIahümme Ieke reka’tu ve bike amentü ve leke eslemtü ve aleyke tevekkeltü ente Rabbiye, haşaa sem’i ve basari ve Iahmi ve demi ve izami IiIIahi Ràbbi’I-alemin. (Ey AIIahım sana rükü yapıyorum, sana inandım, sana teslim oldum, sana tevekkül ettim. Sen Rabbimsin, kulağım, gözüm, etim, […]

Devamını Oku

(Hadis-i Şerif [1780])

İbnu Ebi Evfa (radıyallahu anh) anlatıyor: “Resûlullah (aleyhissalatu vesselam) sırtını rüküdan kaldırdığı zaman: “SemiaIlahu Iimen hamideh, Allahümme Rabbena Ieke’I-hamdü mil’es-semavati ve miI’eI-arzi ve miI’e ma şi’te min şey’in ba’du. (AIIah, kendisine hamd edeni işitir. Ey AIIahım, ey Rabbimiz, semalar dolusu, arz dolusu ve bunlardan başka istediğin her şey dolusu hamdler sana olsun”

Devamını Oku

(Hadis-i Şerif [1781])

İbnu Abbas (radıyallahu anhüma) anlatıyor: “Resûlullah (aleyhissalatu vesselam) iki secde arasında: “Allahümme’ğfir li ve’rhamni, ve’cbürni, ve’hdini ve’rzukni. (Allahım bana mağfiret et, merhamet et, beni zengin kıl, bana hidayet ver, bana rızık ver) derdi”.

Devamını Oku

(Hadis-i Şerif [1782])

Hz. Ali (radıyallahu anh) anlatıyor: “Hz. Peygamber (aleyhissalatu vesselam) secde ettiği vakit şöyle dua okurdu: “Allahım sana secde ettim, sana inandım, sana teslim oldum. Yüzüm de, kendisini yaratıp şekillendiren, ona kulak, göz takan yaratanına secde etmiştir. Yaratanların en güzeli olan Allah ne yücedir” (Hacc 14). Resûlullah (aleyhissalatu vesselam)’ın teşehhüdle selam arasında okuduğu en son duası: […]

Devamını Oku

(Hadis-i Şerif [1783])

Abdullah İbnu Amr İbni’l-As (radıyallahu anhüma) anlatıyor: “Resûlullah (aleyhissalatu vesselam)’a, Hz. Ebu Bekir (radıyallahu anh) gelerek: “Bana namazda okuyacağım bir dua öğret” dedi. Resûlullah (aleyhissalatu vesselam) ona şu duayı okumasını söyledi: “Allahümme inni zalemtü nefsi zulmen kesiran ue la yağfiru z-zünübe illa ente fà’ğfir li mağfireten min indike verhamni inneke ente’l-ğàfüru’r-rahim. (Allahım ben nefsime çok […]

Devamını Oku